Libros · Libros en gallego · Sin categoría

“Morena, perigosa e románica”, Pedro Feijoo

morena-perigosa-e-románica-pedro-feijoo-paginas-de-nieveTítulo: Morena, perigosa e románica

Autor: Pedro Feijoo

Editorial: Xerais

Número de páginas: 426

Año de publicación: 2015

A frase: “Supoño, compañeiro, que ao final neste mundo só hai dúas cousas que nos igualan ante a vida: unha é a morte […] e a outra a teima esa de estoupar as burbullas do plástico de embalar. Non hai quen se resista a ningunha delas. / La frase: “Supongo, compañero, que al final en este mundo sólo hay dos cosas que nos igualan ante la vida: una es la muerte […] y la otra la manía de explotar las burbujas del plástico de embalar. No hay quien se resista a ninguna de ellas.

Sinopse/Sinopsis

Co seu permiso vou introducir un argumento: cando a señora Chismes, a veciña do segundo, chamou á miña porta, eu pensei que o que viña buscando era o meu amor. Ou un pouco sal… Pero polo visto o asunto no ía por aí. En lugar do desexo ardente de verme en roupa interior, o que aquela muller traía na cabeza eran dúas cousas ben distintas: demasiada colonia barata, e a intención de enlearme no maior roubo do século.

O que estou a piques de compartir con vostedes é a historia dun grupo de xente decidida a todo, convencida de que o mellor que poden facer para saír do desastre en que a crise converteu as súas vidas é dar o golpe definitivo, sacar adiante a empresa. Velaquí a disparatada aventura dunha serie de supervivientes deste tempo cruel, personaxes sen oficio nin beneficio coñecido, desesperados e, para maior complicación, incapaces de sumar entre todos eles unha única neurona útil… Por certo, díxenlles xa que son vostedes un público marabilloso?


Con su permiso voy a introducir un resumen: cuando la señora Chismes, la vecina del segundo, llamó a mi puerta, pensé que lo que venía buscando era mi amor. O un poco de sal… Pero, por lo visto, el asunto no iba por ahí. En lugar del deseo ardiente de verme en ropa interior, lo que aquella mujer traía en la cabeza eran dos cosas bien distintas: demasiada colonia barata y la intención de enredarme en el mayor robo del siglo.

Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es la historia de un grupo de gente decidida a todo, convencida de que lo mejor que pueden hacer para salir del desastre en que la crisis ha convertido sus vidas es dar el golpe definitivo, sacar adelante la empresa. He aquí la disparatada aventura de una serie de supervivientes de este tiempo cruel, personajes sin oficio ni beneficio conocido, desesperados y, para mayor complicación, incapaces de sumar entre todos ellos una única neurona útil… Por cierto, ¿les he dicho ya que son ustedes un público maravilloso?

Crítica (galego)

Cando a señora Chismes, Gladis Chismes, entra na casa do señor Odéon, Dante Odeón, nada fai imaxinar as aventuras e desventuras que se aveciñaban, aínda que a forma de entrar atropelada no domicilio do veciño por parte da muller xa fai presaxiar algo. Malia a desgraza que trae no seu corazón, os dotes de sedución están moi arriba na súa cadea de prioridades. Sementando o desconcerto no home, Chismes salouca pola desaparición do seu fillo Miqui de vinte e cinco anos, ausente no fogar materno desde fai unha semana. A confusión sobrevoa a cabeza de Dante, que non atopa o seu papel nesta terrible perda –en realidade non tan terrible: o pequeno Chismes parecía ter serraduras en lugar de cerebro-. Con todo, os flirteos de Gladis guíanlle na dirección correcta.

Dante, membro do club dos miopes grazas á súas lentes de cu de vaso –está ben, non pertence a ningún club, tan só é para darlle un toque a esta crítica. Pero si é miope. Con lentes de cu de vaso, tamén-. Definido como un ser indeciso, cheo de achaques físicos e, digamos, non demasiado atractivo. É divorciado. Non tiña ningún problema coa súa por entón muller, Beatriz. De feito, ela entendíase ben con el. Con el e con todos. Debido a unha serie de débedas e algunhas ameazas grazas ao seu emprego, o home se muda a un zulo, a unha caixa de zapatos, a un buraco de ratos, a… a un antigo edificio de Fenosa –si vou empezar a nomear empresas, comezarei a cobrar por publicidade, que os tempos están moi mal e non atopo emprego– de Vigo. Cando se trasladou, cometeu un erro ao introducir a súa tarxeta no pequeno cristal da súa caixa de correo, acto que o rodea dun halo de misterio que xa quixese Sandro Rey –bendicións e boas noites-.

Entón, volvamos. Chismes foi a dar ao apartamento do axente Odeón. De axente secreto, de detective. Ela gardaríalle o segredo. E, é que, na súa tarxeta debería lerse axente artístico, pero só se apreciaba a primeira palabra debido ao maldito pequeno oco do cristal ou plástico da caixa. E así, insinuación tras insinuación, entre un mal alento e unha tintura espantosa, é como Dante acepta o traballo. Atoparía a Miqui Chismes e devolveríao aos brazos da súa nai. Logo, sería el o que pasase por eles.

O reconvertido traballador comeza a visitar os lugares máis ilustres de Vigo en busca do menor –de cerebro menor-. Descubrindo pistas que non deixan en bo lugar ao raparigo, camiña e camiña ata que o atopa xunto á Banda Perigo (¡perigo!, ¡danger!). Con decisión, séntase con eles nunha mesa e coñece o obxectivo da empresa.

Opinión

Si dá a casualidade de que es de Vigo ou de Barcelona, este libro aféctache moi directamente. Si, aféctache, de verdade. Si non o es, dá grazas á virxe ou a quen desexes e aventúrache a abrir as páxinas. Como non che afecta, vaste a rir, que sempre é bo facelo das desgrazas alleas -espera, non…-. Os tocados de verdade tamén se rirán. Os lugares máis emblemáticos son descritos dunha forma realista cun toque de humor grazas ás anécdotas que suceden. Cun toque de humor muuuuuuy grande. Que che vas a partir o burato do cu, imos –as miñas opinións eran serias, xúroo-. E algunha crítica escondida, que iso tampouco pode faltar nos tempos que corren. Non se salva nin Donald Trump, así que prepárache, Abel Caballero –nota ao non pé de páxina: alcalde de Vigo e apaixonado dos dinosauros-.

A novela está narrada en primeira persoa pola nosa gran mente pensante: o protagonista. Dante diríxese ao lector facéndolle partícipe de cada conversación, de cada embrolla e de cada éxito. O presente mestúrase con anécdotas do pasado dunha forma tan boa que parece non cortar a liña narrativa. Un humor negro da man dunha morena. Quen será a femme fatale? A personalidade dos personaxes está chea de clichés. Está ou o parece?

Galego afincado en Barcelona, Pedro Feijoo crea unha banda que non suma unha única neurona entre todos e úneos para formar o plan perfecto: o roubo do século. Unha saída a unha situación de crise que require valentía por este grupo de descerebrados. Con gran retranca galega, moito humor, referencias reais e actos elevados á máxima exponencia do absurdo, o autor consegue facernos esquecer o presente e pasar un intre moi divertido e, ata, en tensión. Si queres unha pista: a obra está dividida en libros compostos de cantos.


Reseña (castellano)

Cuando la señora Chismes, Gladis Chismes, entra en casa del señor Odéon, Dante Odeón, nada hace imaginar las aventuras y desventuras que se avecinaban, si bien la forma de entrar atropellada en el domicilio del vecino por parte de la mujer ya hace presagiar algo. A pesar de la desgracia que trae en su corazón, las dotes de seducción están muy arriba en su cadena de prioridades. Sembrando el desconcierto en el hombre, Chismes solloza por la desaparición de su hijo Miqui de veinticinco años, ausente en el hogar materno desde hace una semana. La confusión sobrevuela la cabeza de Dante, que no encuentra su papel en esta terrible pérdida –en realidad no tan terrible: el pequeño Chismes parecía tener serrín en lugar de cerebro-. Sin embargo, los flirteos de Gladis le guían en la dirección correcta.

Dante, miembro del club de los míopes gracias a su gafas de culo de vaso –está bien, no pertenece a ningún club, tan sólo es para darle un toque a esta reseña. Pero sí es míope. Con gafas de culo de vaso, también-. Autodefinido como un ser indeciso, lleno de achaques físicos y, digamos, no demasiado atractivo. Es divorciado. No tenía ningún problema con su por entonces mujer, Beatriz. De hecho, ella se entendía bien con él. Con él y con todos. Debido a una serie de deudas y algunas amenazas gracias a su empleo, el hombre se muda a un zulo, a una caja de zapatos, a un agujero de ratones, a… bueno, a un antiguo edificio de Fenosa –si voy a empezar a nombrar empresas, comenzaré a cobrar por publicidad, que los tiempos están muy mal y no encuentro trabajo– de Vigo. Cuando se trasladó, cometió un error al introducir su tarjeta en el pequeño cristal de su buzón, acto que lo rodea de un halo de misterio que ya quisiera Sandro Rey –bendiciones y buenas noches-.

Entonces, volvamos. Chismes fue a dar al apartamento del agente Odeón. De agente secreto, de detective. Ella le guardaría el secreto. Y, es que, en su tarjeta debería leerse agente artístico, pero sólo se apreciaba la primera palabra debido al maldito pequeño hueco del cristal o plástico del buzón. Y así, insinuación tras insinuación, entre un mal aliento y un tinte espantoso, es como Dante acepta el trabajo. Encontraría a Miqui Chismes y lo devolvería a los brazos de su madre. Luego, sería él el que pasara por ellos.

El reconvertido trabajador, comienza a visitar los lugares más ilustres de Vigo en busca del menor –de cerebro menor-. Descubriendo pistas que no dejan en buen lugar al muchacho, camina y camina hasta que lo encuentra junto a la Banda Perigo (¡peligro!, ¡danger!). Con decisión, se sienta con ellos en una mesa y conoce el objetivo de la empresa.

Opinión

Si da la casualidad de que eres de Vigo o de Barcelona, este libro te afecta muy directamente. Sí, te afecta, de verdad. Si no lo eres, da gracias a la virgen o a quien desees y aventúrate a abrir las páginas. Como no te afecta, te vas a reir, que siempre es bueno hacerlo de las desgracias ajenas –espera, no…-. Los tocados de verdad también se reirán. Los lugares más emblemáticos son descritos de una forma realista con un toque de humor gracias a las anécdotas que suceden. Con un toque de humor muuuuuuy grande. Que te vas a partir el ojete, vamos –mis reseñas eran serias, lo juro-. Y alguna crítica escondidilla, que eso tampoco puede faltar en los tiempos que corren. No se salva ni Donald Trump, así que prepárate, Abel Caballero –nota al no pie de página: alcalde de Vigo y apasionado de los dinosaurios-.

La novela está narrada en primera persona por nuestra gran mente pensante: el protagonista. Dante se dirige al lector haciéndole partícipe de cada conversación, de cada embrollo y de cada éxito. El presente se mezcla con anécdotas del pasado de una forma tan buena que parece no cortar la línea narrativa. Un humor negro de la mano de una morena. ¿Quién será la femme fatale? La personalidad de los personajes están llena de clichés. ¿Están o lo parece?

Gallego afincado en Barcelona, Pedro Feijoo crea una banda, una verdadera banda, de maleantes que no suman una única neurona entre todos y los une para formar el plan perfecto: el robo del siglo. Una salida a una situación de crisis que requiere valentía por este grupo de descerebrados. Con gran retranca gallega, mucho humor, referencias reales y actos elevados a la máxima exponencia de los absurdo, el autor consigue olvidarnos del presente y pasar un rato muy divertido e, incluso, en tensión. Si quieres una pista: la obra está dividida en libros compuestos de cantos.

2 comentarios sobre ““Morena, perigosa e románica”, Pedro Feijoo

    1. Es una novela muy amena y muy divertida, perfecta para pasar un buen rato y reconocer los lugares por los que va pasando la acción. Te la recomiendo, de verdad. Te hace olvidar todos los problemas. ¡Un saludo!

      Me gusta

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s