Libros · Libros en gallego · Sin categoría

“Chamádeme Simbad”, Francisco Castro

chamademe-simbad-francisco-castro-paginas-de-nieveTítulo: Chamádeme Simbad

Autor: Francisco Castro

Editorial: Galaxia

Número de páxinas: 184

Ano de publicación: 209

A frase: “Cando sexas un velliño e non poidas nin cortar a comida nin vestirte nin nada, eu, xúrocho!, eu sempre estarei ao teu lado para coidarte.” | La frase: “Cuando seas un viejito y no puedas ni cortar la comida ni vestirte ni nada, yo… ¡te lo juro! Yo siempre estaré a tu lado para cuidarte.

Sinopse/Sinopsis

O avó fai cousas raras. Esquécese de todo. Cámbialle o nome a todo o mundo. Incluso ao seu neto. Que se chama Paulo, pero que para o avó é Simbad o Mariñeiro.

As cadeiras son barcos e os piratas rodéanos por todas partes. E hai filibusteiros inimigos alí onde mires. Os adultos, coa súa mirada de adultos, non poden entender nada. Pero Paulo sí que comprende o avó. Porque é un neno con mirada de neno. El é o único que o entende. El é o único que, cando as cousas se poñan feas, vai saber como actuar.

Paulo, ou Simbad o Mariñeiro, tanto ten, loitará contra a enfermidade do avó, contra dos adultos e, sobre todo, contra do egoísmo.


El abuelo hace cosas raras. Se olvida de todo. Le cambia el nombre a todo el mundo. Incluso a su nieto. Que se llama  Paulo, pero que para el abuelo es Simbad el Marinero.

Las sillas son barcos y los piratas los rodean por todas partes. Y hay filibusteros enemigos allá donde mires. Los adultos, con su mirada de adultos, no pueden entender nada. Pero Paulo sí que comprende al abuelo. Porque es un niño con mirada de niño. Él es el único que lo entiende. Él es el único que, cuando las cosas se ponen feas, va a saber cómo actuar.

Paulo, o Simbad el Marinero, tanto tiene, luchará contra la enfermedad del abuelo, contra los adultos y, sobre todo, contra el egoísmo.

Crítica (galego)

O pai de Paulo ten un récord mundial. Así o certifica o pequeno notario de dez anos. A súa vermella orella remarca o grande esforzo que o home realiza sen descanso día tras día para superarse constantemente. Un non parar. O neno sabe que, de existir unhas Olimpíadas desta disciplina, o seu proxenitor tamén sería Medalla de Ouro. E iso é algo do que sentirse moi orgulloso! Con todo, Paulo non o percibe así. O traballo absórbeo. O teléfono móbil non cesa de soar. Un ruído molesto que non axuda ao descanso, ás comidas en familia e ao coidado do avó. E nin falar de xogos! Onde está a liña que separa a presenza da ausencia?

A nai de Paulo estase volvendo tola. Así o asegura ela unha e outra vez. O son do móbil vólvena tola. As tarefas do fogar vólvena tola. Paulo vólvena tola. O avó vólvena tola. Traballa como vixiante; como vixiante do seu fillo e do seu sogro. O mozo sabe o enorme esforzo que está a realizar esta. E sabe que, malia estar perdendo a razón, quéreos con todo o seu corazón.

O avó de Paulo non se comporta como o resto dos anciáns. Alegre, divertido e cariñoso, a súa afección favorita é xogar co seu neto. O Capitán dos Sete Mares —e de todos os do planeta— e Simbad O Mariñeiro navegan e loitan contra os filibusteiros que tratan de afundir o seu barco e facerse cos seus tesouros máis prezados. O salón é o océano, as cadeiras a embarcación. Con todo, o pequeno sabe que algo non está ben co seu Capitán. Pasa por épocas difíciles de comprender nas que arroxa obxectos, fai parvadas —tal e como di o fillo do home— e mira pola fiestra en busca dun irmán inexistente.

Ao respecto de Paulo, odia a actitude do seu pai, ao que non dubida en facer fronte; quere á súa nai, comprensiva e tenra; ama ao seu avó, o seu referente. Ás veces, sen éxito, trata de entender o mundo dos maiores. Que difíciles son! Por que non se dedican a xogar e divertirse como el e o seu Capitán? Non importa. Aí está el. Aínda que non coñeza o significado de todas as palabras, el coidará do avó. E do seu alzhéimer. O que Paulo non sabe é que está a piques de vivir a aventura máis dura da súa curta vida.

Opinión

Premio ao mellor libro infantil 2009 outorgado polos lectores da web Fervenzas Literarias, premio Frei Martín Sarmiento 2011 na categoría de 1º e 2º da ESO e seleccionado para a Lista de Honra do IBBY 2012 na modalidade “escritores”. E, é que, non é un libro infantil calquera. Francisco Castro presenta varias frontes nesta obra, onde o tratamento da enfermidade do alzhéimer é a base dos seus cimentos.

Comezando pola narración, Paulo é o encargado de contar e interactuar co lector. Un punto de vista que se torna difuso de igual maneira que a incomprensión do pequeno ante a situación que se está a vivir na súa casa e que fai máis reais todas e cada unha das páxinas.

Antes de tratar o tema central, convén facer unha análise do comportamento do pai da novela. Ao longo da obra, Paulo non cesa de mostrar a indiferenza do seu proxenitor cara á enfermidade do avó, a falta de empatía coas tarefas de coidado que desempeña a súa muller, a pouca educación á mesa… E, é que, preséntasenos ao pai desastre do ano, un home que vive por e para o seu traballo. Ansioso polo ascenso que está a anhelar durante anos, é incapaz de despegarse do móbil, que non para de perturbar a paz do fogar e que, por se non fose suficiente, sitúa aos familiares en varios chanzos por debaixo das súas obrigacións. “Meu pai esquécese de que existo ás veces. Ou de que existen mamá ou o avó”, expresa o protagonista. Por non falar do desprezo cara ao seu propio proxenitor, enfermo. Como afecta este comportamento no desenvolvemento do menor?

Por outra banda, é interesante como o autor mostra todas as fases do alzhéimer. Aos ollos dun neno de dez anos, esta terrible enfermidade converte ao seu avó nun igual, nunha persoa á que amar incondicionalmente e coa que xogar sen importar as consecuencias. “Case que todos os rapaces de dez anos que coñezo non son nin a metade de divertidos que o meu avó”, di nunha ocasión. Con todo, Paulo sabe que algo non marcha ben co seu Capitán. E un suceso terrible faralle comprendelo en primeira persoa.

O azhéimer ten as súas fases, os seus momentos. O Capitán dos Sete Mares é consciente diso. Ante as duras palabras que escoita día tras día, decide tomar unha drástica decisión. Medorento de facer dano ao seu neto, marcaralle o camiño cara á verdade. Os filibusteiros aínda existen e están entre todos nós esperando o momento adecuado para facerse co control das nosas vidas. Unha loita contra o egoísmo, contra o abandono, contra as mentiras.


Reseña (castellano)

El padre de Paulo tiene un récord mundial. Así lo certifica el pequeño notario de diez años. Su roja oreja remarca el gran esfuerzo que el hombre realiza sin descanso día tras día para superarse constantemente. Un no parar. El niño sabe que, de existir unas Olimpiadas de esta disciplina, su progenitor también sería medalla de oro. ¡Y eso es algo de lo que sentirse muy orgulloso! Sin embargo, Paulo no lo percibe así. El trabajo lo absorbe. El teléfono móvil no cesa de sonar. Un ruido molesto que no ayuda al descanso, a las comidas en familia y al cuidado del abuelo. ¡Y ni hablar de juegos! ¿Dónde está la línea que separa la presencia de la ausencia?

La madre de Paulo se está volviendo loca. Así lo asegura ella una y otra vez. El sonido del móvil la vuelve loca. Las tareas del hogar la vuelven loca. Paulo la vuelve loca. El abuelo la vuelve loca. Trabaja como vigilante; como vigilante de su hijo y de su suegro. El chico sabe el enorme esfuerzo que realiza esta. Y sabe que, a pesar de estar perdiendo la razón, los quiere con todo su corazón.

El abuelo de Paulo no se comporta como el resto de ancianos. Alegre, divertido y cariñoso, su afición favorita es jugar con su nieto. El Capitán de los Siete Mares —y de todos los del planeta— y Simbad el Marinero surcan las aguas y luchan contra los filibusteros que tratan de hundir su barco y hacerse con sus tesoros más preciados. El salón es el océano, las sillas la embarcación. Sin embargo, el pequeño sabe que algo no está bien con su Capitán. Pasa por épocas difíciles de comprender en las que arroja objetos, hace tonterías —tal y como dice el hijo del hombre— y mira por la ventana en busca de un hermano inexistente.

En cuanto a Paulo, odia la actitud de su padre, al que no duda en hacer frente; quiere a su madre, comprensiva y tierna; ama a su abuelo, su referente. A veces, sin éxito, trata de entender el mundo de los mayores. ¡Qué difíciles son! ¿Por qué no se dedican a jugar y divertirse como él y su Capitán? No importa. Ahí está él. Aunque no conozca el significado de todas las palabras, él cuidará del abuelo. Y de su alzhéimer. Lo que Paulo no sabe es que está a punto de vivir la aventura más dura e instructiva de su corta vida.

Opinión

Premio al mejor libro infantil 2009 otorgado por los lectores de la web Fervenzas Literarias, premio Frei Martín Sarmiento 2011 en la categoría de 1º y 2º de ESO y seleccionado para la Lista de Honor del IBBY 2012 en la modalidad “escritores. Y, es que, no es un libro infantil cualquiera. Francisco Castro presenta varios frentes en esta obra, donde el tratamiento de la enfermedad del alzhéimer es la base de sus cimientos.

Comenzando por la narración, Paulo es el encargado de contar e interactuar con el lector. Un punto de vista que se torna difuso, al igual que la incomprensión del pequeño ante la situación que se vive en su casa y que hace más reales todas y cada una de las páginas.

Antes de tratar el tema central conviene hacer un análisis del comportamiento del padre de la novela. A lo largo de toda la obra, Paulo no cesa de mostrar la indiferencia de su progenitor hacia la enfermedad del abuelo, la falta de empatía con las tareas de cuidado que desempeña su mujer, la poca educación a la mesa… Y, es que, se nos presenta al padre desastre del año, un hombre que vive por y para su trabajo. Ansioso por el ascenso que lleva anhelando años, es incapaz de despegarse del móvil que no para de perturbar la paz del hogar y que, por si no fuera suficiente, sitúa a los familiares en varios escalones por debajo de sus obligaciones. “Mi padre se olvida de que existo a veces. O de que existen mamá y el abuelo”, expresa el protagonista. Por no hablar del desprecio hacia su propio progenitor, enfermo. ¿Cómo afecta este comportamiento en el desarrollo del menor?

Por otra parte, es interesante cómo el autor ha mostrado todas las fases del alzhéimer. A ojos de un niño de diez años, esta terrible enfermedad convierte a su abuelo en un igual, en una persona a la que amar incondicionalmente y con la que jugar sin importar las consecuencias. “Casi todos los niños de diez años que conozco no son ni la mitad de divertidos que mi abuelo”, dice en una ocasión. Sin embargo, Paulo sabe que algo no va bien con su Capitán y un suceso terrible le hará comprenderlo en primera persona.

El azhéimer tiene sus fases, sus momentos. El Capitán de los Siete Mares es consciente de ello. Ante las duras palabras que escucha día tras día, decide tomar una drástica decisión. Temeroso de hacer daño a su nieto, le marcará el camino hacia la verdad. Los filibusteros aún existen y están entre todos nosotros esperando el momento adecuado para hacerse con el control de nuestras vidas. Una lucha contra el egoísmo, contra el abandono, contra las mentiras.

Chamádeme Simbad   Comprar

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s